Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 01/04/2018
2 Quyết định 2332/QĐ-TCT ngày 5/12/2017 05/12/2017
3 Quyết định 2232/QĐ-TCT ngày 2/12/2018 02/12/2018
4 Quyết định 2231/QĐ-TCT ngày 01/12/2018 01/12/2018

Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 01/04/2018
2 Quyết định 2233/QĐ-TCT ngày 04/12/2017 04/12/2017

Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 Quyết định 2332/QĐ-TCT ngày 5/12/2017 05/12/2017